Kinh Tế Đối Ngoại (bây giờ là ngành Kinh tế Quốc tế) FTU Dạy Cái Gì?

Được đăng bởi:
Việt Nguyễn

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Việt Nguyễn gửi lên để bổ sung thông tin cho:

Mình tìm thấy một link với nội dung có đề cập đến ngành Kinh tế Đối ngoại, đã đăng từ năm 2015, cũng đã khá lâu rồi, nhưng chắc cũng vẫn còn hữu ích để tham khảo. 

Ngành Kinh Tế Đối Ngoại bây giờ có tên thống nhất là ngành Kinh tế Quốc tế các bạn nha.