Tài liệu gia đình học ở Việt Nam trên con đường đi tìm lời giải

Được đăng bởi:
Hướng nghiệp Việt

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Hướng nghiệp Việt gửi lên để bổ sung thông tin cho:

Gia đình học là một thuật ngữ mới xuất hiện ở nước ta trong thời gian gần đây. Trong nhận thức xã hội và cả trên diễn đàn học thuật, nội hàm của thuật ngữ này chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy, có nhiều câu hỏi được đặt ra: Đây là ngành khoa học mới hay chỉ là một chuyên ngành của xã hội học? Đây là một môn học, một khoa học liên ngành hay chỉ là tên gọi của tổ hợp các khoa học nghiên cứu về gia đình? Bài viết đưa ra bàn luận bước đầu về các vấn đề này.