Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trọng Nguyễn

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Trà Vinh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Trà Vinh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 9 20222022-09-21 10:18:04