Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
mai Hoài bảo châu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 12 20222022-12-28 05:35:36