TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)

Địa chỉ: Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà

Website chính: www.tcu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0583.831.805;

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)