Thông tin trường đã được xác thực

C37 - Trường Cao đẳng Bình Định

Địa chỉ: 684 Hùng Vương

Website chính: www.cdbd.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0256.3848004/0256.3848422