Điểm chuẩn 2019 Đại Học Công Nghiệp TPHCM - HUI

 

Nguồn tham chiếu: http://www.iuh.edu.vn/vi/tuyen-sinh-fi16/thong-bao-diem-trung-tuyen-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-su-dung-ket-qua-ky-thi-thpt-quoc-gia-dot-1-nam-2019-a1614.html

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019