Điểm chuẩn 2019 Đại Học Bách Khoa Hà Nội - BKA

Ghi chú:

  • Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng đến tiêu chí phụ để xét tuyển.
  • Điểm chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành/chương trình và được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn 1+ Môn2 + Môn3 +Môn chính) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

 

Nguồn tham chiếu: https://www.hust.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/-iem-chuan-ai-hoc-he-chinh-quy-2019

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.