Điểm chuẩn 2019 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHX

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHX01Báo chíA0021.75
2QHX01Báo chíC0026
3QHX01Báo chíD0122.5
4QHX04Báo chíD0319.5
5QHX01Báo chíD0420.25
6QHX01Báo chíD7823
7QHX01Báo chíD8220
8QHX01Báo chíD8320
9QHX02Chính trị họcA0019
10QHX02Chính trị họcC0023
11QHX02Chính trị họcD0119.5
12QHX02Chính trị họcD0318
13QHX02Chính trị họcD0417.5
14QHX02Chính trị họcD7819.5
15QHX02Chính trị họcD8218
16QHX02Chính trị họcD8318
17QHX03Công tác xã hộiA0018
18QHX03Công tác xã hộiC0024.75
19QHX03Công tác xã hộiD0120.75
20QHX03Công tác xã hộiD0321
21QHX03Công tác xã hộiD0418
22QHX03Công tác xã hộiD7820.75
23QHX03Công tác xã hộiD8218
24QHX03Công tác xã hộiD8318
25QHX04Đông Nam Á họcA0020.5
26QHX04Đông Nam Á họcC0027
27QHX04Đông Nam Á họcD0122
28QHX04Đông Nam Á họcD0320
29QHX04Đông Nam Á họcD0420.5
30QHX04Đông Nam Á họcD7823
31QHX04Đông Nam Á họcD8218
32QHX04Đông Nam Á họcD8318
33QHX05Đông phương họcC0028.5
34QHX05Đông phương họcD0124.75
35QHX05Đông phương họcD0320
36QHX05Đông phương họcD0422
37QHX05Đông phương họcD7824.75
38QHX05Đông phương họcD8220
39QHX05Đông phương họcD8319.25
40QHX06Hán NômC0023.75
41QHX06Hán NômD0121.5
42QHX06Hán NômD0318
43QHX06Hán NômD0420
44QHX06Hán NômD7821
45QHX06Hán NômD8218
46QHX06Hán NômD8318.5
47QHX07Khoa học quản lýA0021
48QHX07Khoa học quản lýC0025.75
49QHX07Khoa học quản lýD0121.5
50QHX07Khoa học quản lýD0318.5
51QHX07Khoa học quản lýD0420
52QHX07Khoa học quản lýD7821.75
53QHX07Khoa học quản lýD8218
54QHX07Khoa học quản lýD8318
55QHX08Lịch sửC0022.5
56QHX08Lịch sửD0119
57QHX08Lịch sửD0318
58QHX08Lịch sửD0418
59QHX08Lịch sửD7819
60QHX08Lịch sửD8218
61QHX08Lịch sửD8318
62QHX09Lưu trữ họcA0017
63QHX09Lưu trữ họcC0022
64QHX09Lưu trữ họcD0119.5
65QHX09Lưu trữ họcD0318
66QHX09Lưu trữ họcD0418
67QHX09Lưu trữ họcD7819.5
68QHX09Lưu trữ họcD8218
69QHX09Lưu trữ họcD8318
70QHX10Ngôn ngữ họcC0023.75
71QHX10Ngôn ngữ họcD0121.5
72QHX10Ngôn ngữ họcD0322
73QHX10Ngôn ngữ họcD0419
74QHX10Ngôn ngữ họcD7821.5
75QHX10Ngôn ngữ họcD8218
76QHX10Ngôn ngữ họcD8318.75
77QHX11Nhân họcA0017
78QHX11Nhân họcC0021.25
79QHX11Nhân họcD0118
80QHX11Nhân họcD0318
81QHX11Nhân họcD0418
82QHX11Nhân họcD7819
83QHX11Nhân họcD8218
84QHX11Nhân họcD8318.25
85QHX12Nhật Bản họcD0124
86QHX12Nhật Bản họcD0420
87QHX12Nhật Bản họcD0622.5
88QHX12Nhật Bản họcD7824.5
89QHX12Nhật Bản họcD8121.75
90QHX12Nhật Bản họcD8319
91QHX13Quan hệ công chúngC0026.75
92QHX13Quan hệ công chúngD0123.75
93QHX13Quan hệ công chúngD0321.25
94QHX13Quan hệ công chúngD0421.25
95QHX13Quan hệ công chúngD7824
96QHX13Quan hệ công chúngD8220
97QHX13Quan hệ công chúngD8319.75
98QHX14Quản lý thông tinA0021
99QHX14Quản lý thông tinC0023.75
100QHX14Quản lý thông tinD0121.5
101QHX14Quản lý thông tinD0318.5
102QHX14Quản lý thông tinD0418
103QHX14Quản lý thông tinD7821
104QHX14Quản lý thông tinD8218
105QHX14Quản lý thông tinD8318
106QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD0123.75
107QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD0319.5
108QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD0421.5
109QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD7824.25
110QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD8219.25
111QHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD8320
112QHX16Quản trị khách sạnD0123.5
113QHX16Quản trị khách sạnD0323
114QHX16Quản trị khách sạnD0421.75
115QHX16Quản trị khách sạnD7823.75
116QHX16Quản trị khách sạnD8219.5
117QHX16Quản trị khách sạnD8320
118QHX17Quản trị văn phòngA0021.75
119QHX17Quản trị văn phòngC0025.5
120QHX17Quản trị văn phòngD0122
121QHX17Quản trị văn phòngD0321
122QHX17Quản trị văn phòngD0420
123QHX17Quản trị văn phòngD7822.25
124QHX17Quản trị văn phòngD8218
125QHX17Quản trị văn phòngD8318
126QHX18Quốc tế họcA0021
127QHX18Quốc tế họcC0026.5
128QHX18Quốc tế họcD0122.75
129QHX18Quốc tế họcD0318.75
130QHX18Quốc tế họcD0419
131QHX18Quốc tế họcD7823
132QHX18Quốc tế họcD8218
133QHX18Quốc tế họcD8318
134QHX19Tâm lý họcA0022.5
135QHX19Tâm lý họcC0025.5
136QHX19Tâm lý họcD0122.75
137QHX19Tâm lý họcD0321
138QHX19Tâm lý họcD0419.5
139QHX19Tâm lý họcD7823
140QHX19Tâm lý họcD8223
141QHX19Tâm lý họcD8318
142QHX20Thông tin - Thư việnA0017.5
143QHX20Thông tin - Thư việnC0020.75
144QHX20Thông tin - Thư việnD0117.75
145QHX20Thông tin - Thư việnD0318
146QHX20Thông tin - Thư việnD0418
147QHX20Thông tin - Thư việnD7817.5
148QHX20Thông tin - Thư việnD8218
149QHX20Thông tin - Thư việnD8318
150QHX21Tôn giáo họcA0017
151QHX21Tôn giáo họcC0018.75
152QHX21Tôn giáo họcD0117
153QHX21Tôn giáo họcD0317
154QHX21Tôn giáo họcD0417
155QHX21Tôn giáo họcD7817
156QHX21Tôn giáo họcD8217
157QHX21Tôn giáo họcD8317
158QHX22Triết họcA0017.75
159QHX22Triết họcC0019.5
160QHX22Triết họcD0117.5
161QHX22Triết họcD0318
162QHX22Triết họcD0418
163QHX22Triết họcD7817.5
164QHX22Triết họcD8218
165QHX22Triết họcD8318
166QHX23Văn họcC0022.5
167QHX23Văn họcD0120
168QHX23Văn họcD0318
169QHX23Văn họcD0418
170QHX23Văn họcD7820
171QHX23Văn họcD8218
172QHX23Văn họcD8318
173QHX24Việt Nam họcC0025
174QHX24Việt Nam họcD0121
175QHX24Việt Nam họcD0318
176QHX24Việt Nam họcD0418
177QHX24Việt Nam họcD7821
178QHX24Việt Nam họcD8218
179QHX24Việt Nam họcD8318
180QHX25Xã hội họcA0018
181QHX25Xã hội họcC0023.5
182QHX25Xã hội họcD0121
183QHX25Xã hội họcD0320
184QHX25Xã hội họcD0418
185QHX25Xã hội họcD7819.75
186QHX25Xã hội họcD8218
187QHX25Xã hội họcD8318
188QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)A0018NN>=4
189QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)C0021.25
190QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)D0119.75
191QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)D0318
192QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)D0419
193QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)D7819.75
194QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)D8218
195QHX40Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)D8318
196QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)A0019NN>=4
197QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)C0019
198QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)D0116
199QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)D0319
200QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)D0418
201QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)D7816.5
202QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)D8218
203QHX41Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)D8318
204QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)A0017NN>=4
205QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)C0018
206QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)D0116.75
207QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)D0318
208QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)D0418
209QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)D7816.75
210QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)D8218
211QHX42Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)D8318

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHX - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

QHX - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: 336 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Website chính: www.ussh.vnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 38585237; 35575892

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHX - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội)