Điểm chuẩn ngành Báo chí

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Báo chí

Điểm chuẩn 2021 - VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
20 7320101 Báo chí C00 26.6
21 7320101 Báo chí A00; A16; D01; D78; D96 25.6
Điểm chuẩn 2021 - TDV - Đại Học Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
18 7320101 Bảo chí C00; D01; A00; A01 17
Điểm chuẩn 2021 - QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
63 7320101 Báo chí C00 27.8
64 7320101 Báo chí D01 27.1
65 7320101 Báo chí D14 27.2
66 7320101_CLC Báo chí C00 26.8
67 7320101_CLC Báo chí D01 26.6
68 7320101_CLC Báo chí D14 26.8
Điểm chuẩn 2021 - DTZ - Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
19 7320101 Báo chí D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
Điểm chuẩn 2021 - DHT - Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
8 7320101 Báo chí C00; D15; D01 16.5
Điểm chuẩn 2021 - DDS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
25 7320101 Báo chí C00; D15; C14; D66 22.5 VA >= 7.25; TTNV = 3
26 7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) C00; D15; C14; D66 23 VA >= 7; TTNV = 2