Điểm sàn 2019 Sĩ quan pháo binh (PBH) 15 đến 16 điểm

  1. Thông tin chung về Trường Sĩ quan Pháo binh

- Tên trường: Trường Sĩ quan Pháo binh.

- Địa chỉ: Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Thành phô Hà Nội.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:

+ Website: http://www.tsqpb.edu.vn

+ Email: [email protected]

- Điện thoại cố định: 02433930194; di động: 0988457571, 0354668486.

  1. Ngành đảo tạo, chỉ tiêu xét tuyến, tố họp môn xét tuyến

Tuyên 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 07 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoải Quân đội trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường.

  1. Phưong thức tuyển sinh

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự kỳ thi tôt nghiệp THPT quôc gia năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Vùng tuyến sinh:

Tuyến thí sinh nam trong cả nước.

  1. Đối tương tuyến sinh

- Trường Sĩ quan Pháo binh chỉ xét tuyến cho các thí sinh có nộp hồ sơ sơ tuyên, đã được Nhà trường gửi thông báo đủ tiêu chuân sơ tuyên vào Trường;

- Trường họp thí sinh đã đủ điêu kiện sơ tuyên song không đăng ký xét tuyên hoặc có đăng ký xét tuyên nhưng không đăng ký xét tuyên nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Pháo binh thì sẽ mất quyền xét tuyến vào Trường.

  1. Mức điếm nhân hồ sơ (Mức điếm được phép tham gia xét tuyển)

- Tổ hợp xét tuyển A.00 (Toán, Lý, Hóa)

+ Nam thanh niên miền Bắc : 16,00 điếm

+ Nam thanh niên miền Nam: 15,00 điểm (Đã cộng điếm ưu tiên khu vực, đối tượng)

- Tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Lý, tiếng Anh)

+ Nam thanh niên miền Bắc : 16,00 điểm

+ Nam thanh niên miền Nam: 15,00 điểm (Đã cộng điếm ưu tiên khu vực, đối tượng)

  1. Tổ chức xét tuyển

- Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển AOO (Toán, Lý, Hóa) và tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Lý, tiếng Anh). Xác định điểm chuấn riêng theo thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào); thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điêm chuân theo hộ khâu thường trú. Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau: Có hộ khấu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào, thời gian có hộ khấu thường trú phía Nam (tính đến tháng 9 năm 2019) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

- Trường họp xét tuyến đến một mức điếm nhất định, vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điếm cao hơn số chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyến theo các tiêu chí phụ sau đây:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điếm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyến.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhung có nhiều thí sinh cùng bằng điếm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau:

Thí sinh có điếm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyến.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điếm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:

Thí sinh có điếm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

PBH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

Địa chỉ: Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Website chính: www.tsqpb.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02433930194.
- Email: [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
PBH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH