Học phí NHH - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

--- Năm 2022

MỨC THU HỌC PHÍ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

- Học phí hệ đại trà: khoảng 9,8 triệu/năm học

- Học phí chương trình Cử nhân Việt- Nhật (các mã ngành _J) khoảng 27 triệu đồng/năm học

- Học phí chương trình CLC trong nước (các mã ngành _AP) khoảng 30 triệu đồng/năm học

- Học phí chương trình CLC quốc tế CityU (Hoa Kỳ):
*Năm cuối học tại nước ngoài: 120 triệu đồng cho 3 năm đầu học tại HVNH, học phí năm cuối tại ĐH CityU (Hoa Kỳ) khoảng 600 triệu đồng
*Năm cuối học tại HVNH: học phí là 350 triệu đồng cho 4 năm học tại HVNH.

- Học phí chương trình CLC quốc tế Sunderland (Anh):
*Năm cuối học tại nước ngoài: khoảng 175 triệu đồng cho 3 năm đầu tại HVNH, học phí năm cuối tại ĐH Sunderland (Anh) khoảng 350 triệu đồng.
*Năm cuối học tại HVNH: học phí khoảng 315 triệu đồng cho 4 năm học tại HVNH.

- Học phí chương trình CLC quốc tế Coventry (Anh):
*Năm cuối học tại nước ngoài: khoảng 175 triệu đồng cho 3 năm đầu tại HVNH, học phí năm cuối tại ĐH Coventry (Anh) khoảng 480 triệu đồng.
*Năm cuối học tại HVNH: khoảng 315 triệu đồng cho 4 năm tại HVNH.

Nguồn tham chiếu 

https://www.hvnh.edu.vn/hvnh/vi/hoc-bong-hoc-phi/cac-co-hoi-hoc-bong-va-muc-thu-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-hoc-vien-ngan-hang-1273.html

NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

Website chính: www.hvnh.edu.vn

Liên lạc: điện thoại: 043.8526417

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG