Thông tin tuyển sinh ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

7860221

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

 

1