Thông tin trường đã được xác thực

CHH - Trường Cao đẳng Hàng hải I

Địa chỉ: Số 498 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An

Website chính: http://www.cdhh.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02253766739
Email: pdt@cdhh.edu.vn