Thông tin trường đã được xác thực

3301 - Trường trung cấp Âu Lạc - Huế