Trà Vinh

Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh

Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Vĩnh Long

Xã Thành Đông, H. Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Vĩnh Long

TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Vĩnh Long

Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Vĩnh Long

TT Tam Bình, H. Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Vĩnh Long

Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Vĩnh Long

TT Cái Nhum, H. Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long