Điểm chuẩn ngành Thống kê kinh tế

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Thống kê kinh tế

Điểm chuẩn 2021 - KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
29 7310107 Ngành Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 25.9 TPHCM
Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
24 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 27.3
Điểm chuẩn 2021 - DHK - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; C15 16
Điểm chuẩn 2021 - DDQ - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D90 24.75