Thông tin tuyển sinh ngành Biên kịch điện ảnh, truyền hình

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7210233

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Biên kịch điện ảnh, truyền hình 7210233 40   Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn                
1