Thông tin tuyển sinh ngành Biên kịch điện ảnh, truyền hình

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7210233

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

TT

Tên ngành / chuyên ngành ; trình độ đào tạo đại học

Khối

thi

Chi tiêu

1 .

Ngành : Biên kịch điện ảnh - truyền hình

7210233

   
 

- Chuyên ngành : Biên kịch điện ảnh

7210233A

S

15

 

- Chuyên ngành : Biên tập truyền hình

7210233B

S

20

1