Thông tin tuyển sinh ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7210101

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
Sinh viên tốt nghiệp ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật có khả năng nghiên cứu, đánh giá... các tác phẩm mỹ thuật.
721010105
1