Thông tin tuyển sinh ngành Quan hệ lao động

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quan hệ lao động

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

TT

Ngành học

Mã ngành

5

Quan hệ lao động

7340408

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

27

7340408

Quan hệ lao động ( Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động , Chuyên

ngành Hành vi tổ chức )

| A00 ; A01 ; COI ;

D01

2