Thông tin tuyển sinh ngành Quan hệ lao động

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quan hệ lao động

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quan hệ lao động 7340408 150   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động,  Chuyên ngành Hành vi tổ chức) 

7340408

2