Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Khmer

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Khmer

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh -

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

39

7220106

Ngôn ngữ Khmer (**)

1