Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)

Trường cung cấp thông báo đề án tuyển sinh dưới dạng file pdf

Download xem file PDF

http://daotao2.stu.edu.vn/thongtintuyensinh/files/A.1_DE%20AN%20TUYEN%20SINH%20DAI%20HOC%20CHINH%20QUY%20NAM%202020_2020.05.12.pdf

_

Nguồn tham chiếu: http://daotao2.stu.edu.vn/thongtintuyensinh/