Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học dân lập Văn Lang (*)

Trường đăng thông báo tuyển sinh dưới dạng file PDF

Xem và tải file tại đây (PDF) 

https://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/DVL_De-an-TS-2020_09.06.2020_sign.pdf

_

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn/