Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Luật TP.HCM

Trường đại học Luật TP.HCM đã công bố Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 được đăng tải dưới dạng file pdf

XEM TẠI ĐÂY

http://www.hcmulaw.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/TUYEN%20SINH%202020/De%20an%20Tuyen%20sinh%20-%20Nam%202020%20-%20Noi%20dung%20-%20Chinh%20thuc%20-%20Co%20sua%20doi%20theo%20gop%20y%20cua%20Bo%20-%20Dang%20web.pdf

_

Nguồn tham chiếu: http://www.hcmulaw.edu.vn/vi/tieu-diem/de-an-tuyen-sinh-va-mau-phieu-dang-ky-xet-tuyen-thang-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020