Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

Văn bản ĐỀ ÁN TUYỂN SINH năm 2020 (Chi tiết tại file đính kèm)

Xem file PDF và download tại đây 

http://dhsptdtthanoi.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=6D0cbpFe3jE%3d&tabid=91

_

Nguồn tham chiếu: http://dhsptdtthanoi.edu.vn/tabid/91/Default.aspx?ItemID=4295