Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Văn Hoá TP.HCM

 

2. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

- Đạt các yêu cầu thi tuyển môn Năng khiếu (đối với một chuyên ngành có thi môn Năng khiếu thuộc ngành Quản lý Văn hóa).

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển

+ Từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật – thi trực tiếp tại Trường), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật – thi trực tiếp tại Trường), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật – thi trực tiếp tại Trường), R04 (Ngữ văn; Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2 - thi trực tiếp tại Trường).

+ Từ điểm trung bình chung các môn văn hóa bậc THPT (điểm học bạ THPT của thí sinh): 05 học kỳ (2 học kỳ năm lớp 10, 2 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đối với tất cả học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước, thuộc các tổ hợp môn học: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh).

- Từ kết quả điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác có tổ chức kỳ tuyển sinh riêng, theo các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).

- Xét tuyển kết hợp với thi tuyển môn Năng khiếu nghệ thuật

Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật thuộc Ngành Quản lý Văn hóa: R01: Xét tuyển môn: Ngữ văn, Địa lý. Thi trực tiếp tại Trường môn Năng khiếu nghệ thuật); R02: Xét tuyển môn: Ngữ văn, Toán. Thi trực tiếp tại Trường môn Năng khiếu nghệ thuật; R03: Xét tuyển môn: Ngữ văn, tiếng Anh. Thi trực tiếp tại Trường môn Năng khiếu nghệ thuật; R04: Xét tuyển môn: Ngữ văn. Thi trực tiếp tại Trường 2 môn Năng khiếu nghệ thuật 1 và Năng khiếu nghệ thuật 2.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển (hoặc xét tuyển kết hợp với thi tuyển môn Năng khiếu) theo các hình thức trên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đợt tuyển sinh do Trường quy định. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo các mẫu tương ứng đính kèm;

+ Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu đính kèm;

+ Thí sinh xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia và các trường đại học khác cần phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đại học;

+ Phong bì thư (2 cái) có dán tem, ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh;

+ Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng).

2.4 Chỉ tiêu tuyển sinh

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2020: 750 chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo

1). Thông tin Thư viện: 40 chỉ tiêu.

2). Bảo tàng học: 20 chỉ tiêu.

3). Du lịch: 50 chỉ tiêu.

4). Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 100 chỉ tiêu.

4.1). Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch: 50 chỉ tiêu.

4.2). Chuyên ngành Quản trị du lịch: 50 chỉ tiêu.

5). Kinh doanh xuất bản phẩm: 50 chỉ tiêu.

6). Quản lý văn hóa: 260 chỉ tiêu.

6.1). Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội: 60 chỉ tiêu.

6.2). Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch: 50 chỉ tiêu

6.3). Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật: 100 chỉ tiêu.

6.4). Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch: 50 chỉ tiêu.

7). Văn hóa học: 200 chỉ tiêu.

7.1). Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam: 40 chỉ tiêu.

7.2). Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa: 40 chỉ tiêu.

7.2). Chuyên ngành Truyền thông văn hóa): 120 chỉ tiêu.

8). Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: 30 chỉ tiêu.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Xét tuyển từ kết quả thi THPT năm 2020:

+ Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT: không có điểm môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

+ Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Từ mức điển sàn trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét từ kết quả học tập 05 học kỳ, bậc THPT (02 học kỳ năm lớp 10, 02 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đối với tất cả các học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước. Điểm tổng kết 03 môn (một tổ hợp xét tuyển) phải đạt từ 15 điểm trở lên.

- Xét từ kết quả điểm thi của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác có tổ chức kỳ tuyển sinh đánh giá năng lực riêng, theo các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh). Điểm tổng kết 03 môn (một tổ hợp xét tuyển) phải đạt từ 15 điểm trở lên.

- Đối với chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật, ngành Quản lý Văn hóa: Ngoài những điều kiện nên trên, thí sinh phải có điểm môn thi Năng khiếu nghệ thuật đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ: trường hợp trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển, nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được xác định, Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển (được áp dụng chung cho các ngành, chuyên ngành tuyển sinh) theo thứ tự ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn vào ngành, chuyên ngành đó; giữa các thí sinh cùng thứ bậc nguyện vọng vào một ngành, chuyên ngành học có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn), có điểm thi môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Toán), có điểm thi môn Ngữ văn cao, sau đó đến môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn và môn Toán).

Điểm xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có): Điểm xét tuyển đợt bổ sung bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển đợt 1.

2.6 Các thông tin đăng ký thi, xét tuyển

- Mã tuyển sinh của Trường: VHS

- Mã số ngành, chuyên ngành và tổ hợp xét tuyển của các hình thức xét tuyển hoặc, thi tuyển.

- Các biểu mẫu đăng ký xét tuyển:

- Mẫu số 1: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 (Xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ, bậc THPT)

- Mẫu số 2: Đơn đăng xét tuyển đại học chính quy năm 2020 (Xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ, bậc THPT)

- Mẫu số 3a: Phiếu đăng dự thi tuyển sinh đại học chính quy môn Năng khiếu nghệ thuật năm 2020.

- Mẫu số 3b: Đơn đăng dự thi tuyển sinh đại học chính quy môn Năng khiếu nghệ thuật năm 2020.

- Mẫu số 4: Xét từ kết quả điểm thi của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác có tổ chức kỳ tuyển sinh đánh giá năng lực riêng.

2.6.1 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT

- Trường tổ chức các đợt xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020. Thời gian thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 như sau:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Sở giáo dục đào tạo các tỉnh, thành phố) quy định

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng các hình thức sau đây (có thể chọn nhiều hình thức):

+ Nộp hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Gửi qua bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02838992901;

- Ngành, chuyên ngành tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển:

Số TT

Tên ngành,

chuyên ngành

Mã ngành tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

Mã tổ hợp môn

Chỉ tiêu xét tuyển

1

Thông tin Thư viện

7320201

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

24

2

Bảo tàng học

 

7320305

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

12

3

Du lịch

 

7810101

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

30

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Quản trị lữ hành

7810103A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

30

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

7810103B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

30

5

Kinh doanh xuất bản phẩm

7320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

30

6

Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

7229042A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

36

Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

7229042B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

30

Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật

7229042C

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật 1

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật 1

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật 1

- Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2

R01

 

R02

 

R03

 

R04

60

 

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch

7229042D

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

30

7

Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

7229040A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

24

Văn hóa học,

chuyên ngành Công nghiệp văn hóa

7229040B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

24

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông văn hóa

7229040C

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

72

8

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

18

Tổng số chỉ tiêu

450

 

2.6.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ THPT) và xét từ kết quả điểm thi của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác có tổ chức kỳ tuyển sinh đánh giá năng lực riêng.

- Xét từ kết quả học tập bậc THPT: xét tuyển 05 học kỳ (02 học kỳ năm lớp 10, 02 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) và xét từ kết quả điểm thi của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác có tổ chức kỳ tuyển sinh đánh giá năng lực riêng.

- Trường tổ chức các đợt xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020. Thời gian thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 07/8/2020. Thời gian thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2, Nhà trường sẽ thông báo sau khi tiến hành xét tuyển đợt 1.

- Ngành, chuyên ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:

Số TT

Tên ngành,

chuyên ngành

Mã ngành tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

Mã tổ hợp môn

Chỉ tiêu xét tuyển

1

Thông tin Thư viện

7320201

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

16

2

Bảo tàng học

 

7320305

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

8

3

Du lịch

 

7810101

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

20

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Quản trị lữ hành

7810103A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

20

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

7810103B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

20

5

Kinh doanh xuất bản phẩm

7320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Địa lý, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D10

D15

20

6

Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

7229042A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

24

Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch

7229042B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

20

Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật

7229042C

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật 1

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật 1

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật 1

- Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2.

R01

 

R02

 

R03

 

R04

40

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành

Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch

7229042D

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

20

7

Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

7229040A

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

16

Văn hóa học,

chuyên ngành Công nghiệp văn hóa

7229040B

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

16

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông văn hóa

7229040C

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

48

8

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

C00

D01

D09

D15

12

Tổng số chỉ tiêu

300

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các hình thức sau đây (có thể chọn nhiều hình thức):

+ Đăng ký xét tuyển online: đăng nhập và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại website: www.hcmuc.edu.vn, chuyên mục “Tuyển sinh”;

+ Gửi qua bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02838992901;

Với những hình thức này, thí sinh cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm có:

Phiếu đăng ký xét tuyển- Phiếu số 1 (theo mẫu phần phụ lục);

Đơn đăng ký xét tuyển- Phiếu số 2 (theo mẫu phần phụ lục);

Học bạ THPT (bản sao có chứng thực);

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản sao có chứng thực);

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

Phong bì dán sẵn tem (2 cái), ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển.

- Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/nguyện vọng xét tuyển/hồ (quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT), theo địa chỉ nêu trên. Khi đóng lệ phí xét tuyển, thí sinh cần ghi rõ: số báo danh, họ và tên thí sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nội dung đóng lệ phí xét tuyển ngành, chuyên ngành cụ thể.

2.6.3 Tổ chức thi tuyển các môn thi Năng khiếu nghệ thuật

- Nhà trường tổ chức thi năng khiếu tại Trường. Kết quả thi Năng khiếu nghệ thuật được dùng để xét tuyển cùng với tổ hợp các môn văn hóa theo các phương thức xét tuyển của Trường (Thí sinh đăng ký dự thi Năng khiếu nghệ thuật, đồng thời cần phải thực hiện thủ tục đăng ký xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp sau: R01, R02, R03, R04).

- Thí sinh thực hiện những quy định chung và quy định cụ thể về thi năng khiếu chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật, ngành Quản lý Văn hóa

2.6.3.1 Quy định chung về thi Năng khiếu nghệ thuật

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 07/8/2020 (Trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật ngày nghỉ lễ).

- Hồ đăng dự thi gồm có:

+ 1 Phiếu đăng dự thi - Phiếu số 3a (theo mẫu phần phụ lục);

+ 1 Đơn đăng dự thi - Phiếu số 3b (theo mẫu phần phụ lục);

+ 1 bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân (có chứng thực);

+ 2 ảnh 4 x 6cm (ghi tên, ngày sinh, chuyên ngành đăng dự thi sau ảnh);

+ 2 phong thư dán tem ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ người nhận.

+ Lệ phí thi Năng khiếu nghệ thuật: 300.000 đồng/hồ sơ (quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT).

- Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02838992901. Khi đóng lệ phí đăng ký dự thi, thí sinh cần ghi rõ: số báo danh, họ và tên thí sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nội dung đóng lệ phí thi tuyển ngành, chuyên ngành cụ thể.

- Thời gian và địa điểm thi:

+ Tập trung nghe phổ biến quy chế thi: 9 giờ, ngày 17/8/2020.

+ Thời gian thi : từ chiều ngày 17/8/2020 đến ngày 18/8/2020.

+ Địa điểm thi: Khu Nhà học thực hành Văn hóa Nghệ thuật, Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.6.3.2 Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật, ngành Quản lý Văn hóa

* Môn thi Năng khiếu nghệ thuật 1: Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

- Hình thức thi:

+ Lựa chọn và thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua một trong các hình thức sau: hát, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình.

+ Trang phục khi dự thi phải lịch sự, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

+ Nếu có người trợ diễn thi năng khiếu thì phải đăng ký với Hội đồng thi vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

- Nội dung thi:

+ Thí sinh có thể tự sáng tác hoặc sử dụng các tác phẩm nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép ban hành.

+ Tác phẩm dự thi phải có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

 

Nội dung tiết mục

3 điểm

 

Hình thức thể hiện

5 điểm

 

Ngoại hình

1 điểm

 

Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

* Môn thi Năng khiếu nghệ thuật 2: Năng lực hiểu biết nghệ thuật

- Hình thức thi: Bốc thăm và trả lời trực tiếp câu hỏi theo yêu cầu đề thi

- Nội dung thi: Khả năng nhận định tình huống trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

- Thời gian thi: không quá 10 phút/thí sinh.

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

 

Kiến thức lý thuyết

3 điểm

 

Nhận định tình huống thực tiễn

5 điểm

 

Văn hóa ứng xử

1 điểm

 

Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

2.7. Chính sách ưu tiên

2.7.1 Chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng

Thực hiện theo Điều 7 của Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

2.7.2 Đối tượng được xét tuyển thẳng

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.

- Người đã trúng tuyển năm 2018, năm 2019 vào Trường, nhưng ngay năm trúng tuyển có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và các giấy tờ hợp lệ.

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi, nội dung, kết quả đề tài dự thi của thí sinh.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học đại học, cụ thể:

Môn thi

học sinh giỏi

Đoạt giải

Bậc

tuyển thẳng

Ngành

tuyển thẳng

Mã ngành

Chỉ tiêu

Ngữ văn, Toán,

Tiếng Anh,

Lịch sử,

Địa lý

Nhất

Nhì

Ba

Đại học

Thông tin Thư viện

7320201

20

Bảo tàng học

7320305

Du lịch

7810101

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Quản lý Văn hóa

7229042

Kinh doanh xuất bản phẩm

7320402

Văn hóa học

7229040

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112

- Người đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế về ngành nghề Du lịch, nếu có bằng tốt nghiệp bậc THPT hoặc bằng tốt nghiệp bậc trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào Trường để học ngành Du lịch hoặc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật phải đăng ký dự thi và dự thi Năng khiếu nghệ thuật tại Trường, đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10)/môn thi mới được tuyển.

- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp bậc THPT hoặc tốt nghiệp bậc trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học đại học ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật.

- Tuyển thẳng môn Năng khiếu nghệ thuật đối với các thí sinh đoạt giải các kỳ thi năng khiếu nghệ thuật (ca, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình) cấp tỉnh và tương đương trở lên; các giải thưởng có thể loại biểu diễn phù hợp với môn thi năng khiếu nghệ thuật của chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật (có kết hợp xét điểm trung bình chung học tập các môn văn hóa bậc THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT).

- Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Trường sẽ xét tuyển đặc cách vào ngành, bậc đào tạo phù hợp dựa trên kết quả học bạ bậc THPT và tình trạng sức khỏe của thí sinh.

- Đối với thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học đại học: Trường căn cứ bảng điểm học tập bậc THPT, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường để xét vào học.

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05-02-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh được xét tuyển vào học đại học theo diện nêu trên phải học bổ sung kiến thức dự bị đại học 1 năm học trước khi vào học chính thức.

2.7.3 Đối tượng ưu tiên xét tuyển (thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng)

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, tiếng Anh, đoạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, được Trường xét vào học.

Thí sinh đoạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia: căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Trường ưu tiên xét tuyển vào ngành học phù hợp với kết quả dự án, đề tài mà thí sinh đoạt giải.

- Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế về ngành nghề Du lịch, nếu có bằng tốt nghiệp bậc THPT hoặc bằng tốt nghiệp bậc trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật thì được xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển vào học ngành Du lịch hoặc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp bậc THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ thuật đã tham dự kỳ thi THPT, không có bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được trường ưu tiên xét tuyển vào học đại học ngành Quản lý Văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật.

2.8 Học phí dự kiến với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

- Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

- Dự kiến học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021:

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo về Du lịch: 11.700.000 đồng/sinh viên

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo khác: 9.800.000 đồng/sinh viên

- Trường thu học phí theo tín chỉ.

2.9 Các nội dung khác

- Trường công bố điểm và danh sách trúng tuyển tại website: www.hcmuc.edu.vn, chuyên mục “Tuyển sinh” và thông báo kết quả trúng tuyển bằng tin nhắn đến số điện thoại, email của thí sinh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Trường sẽ gửi giấy thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học sau khi thí sinh nộp về Trường giấy xác nhận tốt nghiệp bậc THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020), bằng tốt nghiệp bậc THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước). Thí sinh có thể gửi thông tin xác nhận tốt nghiệp (bản scan, sao y) bằng một trong những hình thức sau đây:

+ Gửi đến địa chỉ email: [email protected]

+ Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02838992901.

- Khi thí sinh đã nộp giấy tờ xác nhận nhập học thì Trường không hoàn lại và thí sinh không được tham gia xét tuyển ở trường khác;

- Thí sinh xác nhận nhập học chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày Trường thông báo danh sách trúng tuyển. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được hiểu là từ chối nhập học và Trường được xét tuyển thí sinh khác

- Trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy không đủ để có thể tổ chức đào tạo theo ngành, chuyên ngành mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển thì Trường sẽ liên hệ với thí sinh để thống nhất phương án giải quyết chuyển ngành, chuyên ngành khác sao cho phù hợp giữa nguyện vọng của thí sinh và điều kiện của Trường, đồng thời thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Chính sách hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học:

Được hưởng chế độ miễn, giảm học phí của Trường đại học công lập

Được hưởng chế độ học bổng của Trường và các nhà tài trợ

Được nội trú ký túc xá khang trang, hiện đại với nhiều tiện ích sinh hoạt

Được giới thiệu thực tập và làm việc trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp

Được du học tại cơ sở đào tạo nước ngoài do Trường liên kết

Được học tập và giao lưu văn hóa với sinh viên quốc tế.

_

Nguồn tham chiếu: http://www.hcmuc.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020.html