Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

Thực hiện Công văn số 729/NT-KH ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Cục Nhà trường/BTTM về việc phương thức tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại các trường Quân đội năm 2020. Trường Sĩ quan Đặc công thông báo đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2020 như sau:

_

Nguồn tham chiếu: http://tsqdc.edu.vn/vi/news/Tin-tuc/DE-AN-TUYEN-SINH-NAM-2020-85/