Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH: Đào tạo sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật hóa học cấp phân đội trình độ đại học năm 2020 (Chi tiết tại file đính kèm)

Xem tại đây

http://www.siquanphonghoa.edu.vn/storage/media/images/2020/thang-6/de-an-tuyen-sinh-cua-tsqph-2020.pdf

_

Nguồn tham chiếu: http://www.siquanphonghoa.edu.vn/tin-tuc-truong-sqph/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-si-quan-phong-hoa-nam-2020.html