Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 TYS - Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo Đề án tuyển sinh đại học năm 2020.

*** Lưu ý: Nội dung đề án có thể thay đổi một số chi tiết theo sự phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có thay đổi Trường sẽ sớm công bố trên thông tin điện tử của Trường.

Xem file PDF tại đây:

http://pnt.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/pqldt/2020/TuyenSinh_2020/DeAn_TuyenSinh_2020-01062020-ModeWeb-PDF.pdf

_

Nguồn tham chiếu: http://pqldt.pnt.edu.vn/vi/tuyen-sinh-dai-hoc/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2020