Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 VHH - Trường đại học văn hóa Hà Nội

Văn bản ĐỀ ÁN TUYỂN SINH năm 2020 (Chi tiết tại file đính kèm)

 

Xem file PDF và download tại đây

http://huc.edu.vn/files/2020/06/10/Ban%20ky%20chot%20ngay%200806-De%20an%20TS%202020%20.pdf

_

Nguồn tham chiếu: http://huc.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-6062-vi.htm