Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 DCG - Trường đại học công nghệ thông tin Gia Định (*)

_

Nguồn tham chiếu: https://giadinh.edu.vn/tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-gia-dinh-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-dk-nam-2021-787