Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 SPK - Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

 

Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/?fbclid=IwAR2gLlCiMEtwWGgWRDugY9rfJIAgQh_Cf1JKlFsWcT58pZuAngv3GfR8ur0#/dh-chinh-quy/thong-tin-tuyen-sinh-dh-chinh-quy/THONG-BAO-TUYEN-SINH-HE-DAI-HOC-CHINH-QUY-NAM-2020-1579019950085#top