Văn bản Thông báo Tuyển sinh đại học năm 2020 - Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM - GTS

Văn bản Thông báo Tuyển sinh đại học năm 2020 - Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM - GTS

 

 

 

Nguòn tham chiếu: http://tuyensinh.ut.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2020/