Trường chưa được xác thực bởi Hướng nghiệp Việt

DHI - Khoa Quốc tế trường ĐH Huế

DHI - Khoa Quốc tế trường ĐH Huế

Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế

Website chính: huis.hueuni.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: 02343 848561 - 0853 848561
huis@hueuni.edu.vn