Thông tin trường đã được xác thực

CSH - HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN