Thông tin trường đã được xác thực

TCD1602 - Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Phường Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Website chính: truongvhntvinhphuc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02113861380
Email: truongvhnt.vp@gmail.com