Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện hàng không Việt Nam HHK

thông tin tuyển sinh của năm 2021

Mã trường HHK

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://vaa.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2016/