Thành viên Hướng nghiệp Việt

Thạc sĩ, giảng viên Dương Hoàng Danh

Thạc sĩ, giảng viên Dương Hoàng Danh

Thạc sỹ giảng viên Dương Hoàng Danh hiện là phó khoa cơ khí một trường trung cấp tại Tp.HCM. Thạc sỹ, giảng viên Dương Hoàng Danh hỗ trợ Hướng nghiệp Việt nghiên cứu, phát triển các giải pháp hướng nghiệp nghề cho học sinh.