Thành viên Hướng nghiệp Việt

Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều

Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều

Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều tham gia hỗ trợ các hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT. Loạt chương trình tư vấn hướng nghiệp trong năm 2012-2013 do kỹ sư Nguyễn Thanh Triều đảm nhận đã triển khai tốt.

Năm học 2014 -2015 Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều tiếp tục tham gia đảm nhân triển khai các hoạt động hướng nghiệp, hướng nghiệp nghề danh cho các em học sinh.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều