Đặng Chí Thắng

Giới thiệu bởi Hướng nghiệp Việt

Anh Đặng Chí Thắng đăng ký tham gia hỗ trợ hoạt động Đồng hành 2022 Hướng nghiệp Việt. Số công việc đã đã được anh phụ trách:

- Nhóm Zalo mang có tính thể nghiệm về hoạt động đồng hành chia sẻ với các em. Thông qua các trao đổi tình nguyện viên phản hồi lại cho Hướng nghiệp Việt những vấn đề cần xử lý, các thông tin cần hỗ trợ các em. 

- Mỗi cộng tác viên tham gia sẽ phụ trách liên hệ 10 em trong nhóm zalo, và trao đổi thường xuyên với các em trong suốt quá trình học tập.