Thạc sĩ - Giảng viên Đỗ Xuân Tâm

Giới thiệu bởi Hướng nghiệp Việt

Thạc sĩ - Giảng viên Đỗ Xuân Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối Xanh Group là cố vấn của Hướng nghiệp Việt với rất nhiều đóng góp.

Chương trình Đồng hành 2022 thầy nhận phụ trách:

- Liên hệ các trường có đào tạo giáo dục thường xuyên tại tỉnh Vũng Tàu

- Hỗ trợ Hướng nghiệp Việt liên hệ với các trường đào tạo để hỗ trợ người học đăng ký các lớp học.

- Đề xuất mở lớp ở địa phương cho các lớp có đủ số lượng để đăng ký mở lớp tại tỉnh Vũng Tàu.

- Cố vấn và kết nối các hoạt động Cộng tác Viên