Định hướng nghề nghiệp là một trong các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục

Định hướng nghề nghiệp là một trong các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục

Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục đã xác định Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ chủ yếu. 

Nhiệm vụ cụ thể của Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.

Hoàn thiện chương trình giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. Xây dựng chính sách, cơ chế phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. Biên soạn tài liệu giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh và quản lý giáo dục hướng nghiệp.

Triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học/giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở trung học cơ sở, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

Hướng nghiệp Việt tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đóng góp tích cực cho ngành giáo dục

Các nhiệm vụ chủ yếu đã được Bộ giáo dục & đào tạo xác định cho năm 2016-2017, cũng là các nhiệm vụ hoạt động chính của Hướng nghiệp Việt thời gian qua.

Hướng nghiệp Việt tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền nghề, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ nhận thức và chọn nghề từ bậc THCS. Nghiên cứu, phân tích và cung cấp các thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực, tình hình phát triển kinh tế xã hội làm cơ sở thông tin cho việc chọn ngành nghề.

Hướng nghiệp Việt tổ chức các hoạt động hỗ trợ để các cá nhân có thể được tư vấn để tiếp tục con đường học tập, chọn được nghề phù hợp, chọn được nơi theo học phù hợp.

Hướng nghiệp Việt nỗ lực để các hoạt động kể trên đóng góp một phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính yếu mà Bộ GD&ĐT đã xác định.

Hướng nghiệp Việt