Ngành Gia đình học

Hướng tới cung cấp một nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, có kỹ năng tổ chức các hoạt động nghiệp vụ có liên quan đến gia đình cũng như đóng góp vào việc xây dựng, giám sát việc thực thi luật pháp và chính sách đối với gia đình. Điều này thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết “100% đội ngũcánbộlàmcôngtácgiađìnhởcác cấphiện nay, kể cả cấp Trungương, đều chưa qua đào tạo chuyên sâu về gia đình”

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Gia đình học

Video clip liên quan Ngành Gia đình học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Gia đình học