Ngành Sư phạm Tiếng Khmer

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Sư phạm tiếng Khmer hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

– Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức về khoa học giáo dục như: tâm lý học, giáo dục học phục vụ cho công tác giáo dục và dạy học trong nhà trường.

– Vận dụng được kiến thức ngôn ngữ học và các bình diện ngôn ngữ Khmer để miêu tả, phân tích các đơn vị, hiện tượng trong tiếng Khmer.

 

– Vận dụng được kiến thức tiếng Pali cơ bản để nhận diện, so sánh, liên hệ với các đơn vị tiếng Khmer trong quá trình dạy học tiếng Khmer.

– Vận dụng được kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ, văn học vào phân tích, dạy học các kiểu loại văn bản trong chương trình Tiếng Khmer.

– Phân loại bản chất của hoạt động học, các yêu cầu của dạy học để vận dụng hiệu quả, sáng tạo các phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá và phương tiện dạy học trong quá trình dạy học tiếng Khmer.

– Phát triển kiến thức lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để phát hiện và đề xuất các vấn đề nghiên cứu đơn giản phục vụ cho hoạt động dạy học tiếng Khmer.

– Phân tích vai trò, nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm lớp; của cha mẹ người học; của các đoàn thể chính trị trong và ngoài trường trong việc giáo dục người học.

– Thiết kế các kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục hiệu quả, phù hợp với đặc điểm người học qua việc vận dụng linh hoạt các lý thuyết dạy học, lý thuyết phát triển chương trình nhà trường.

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động dạy học, đánh giá; các nghiên cứu khoa học giáo dục đơn giản qua việc vận dụng linh hoạt, đa dạng các lý thuyết về lý luận, mô hình, quan điểm và phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nói chung và dạy học tiếng Khmer nói riêng.

– Sử dụng tiếng Khmer, tiếng Việt hiệu quả trong dịch các thể loại văn bản và ngôn bản từ tiếng Khmer sang tiếng Việt và ngược lại; trong hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp; và trong giao tiếp hằng ngày.

– Giao tiếp xã hội chuẩn mực, đảm bảo các yêu cầu về văn hóa, nếp sống lành mạnh của một công dân, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục.

 

Nội dung tham khảo từ trường Đại học Trà Vinh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Sư phạm Tiếng Khmer

Tổng hợp link hay từ internet cho Sư phạm Tiếng Khmer

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Sư phạm Tiếng Khmer

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Sư phạm Tiếng Khmer

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

4

7140226

Sư phạm Tiếng Khmer