Cao đẳng nghề hay cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề hay trung cấp chuyên nghiệp?

Nhiều phụ huynh thắc mắc nên chọn theo học vào trường nghề hay chuyên nghiệp, sự khác nhau giữa các loại trường trên là như thế nào. 

Trường cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp

Trước đây chúng ta có hai dạng trường là trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề.

Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, các trường đại học do Bộ giáo dục & đào tạo quản lý. Trong khi đó các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề do  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt: Bộ LĐ-TBXH).

Điều này gây ra chồng chéo và khó khăn khi chọn lựa trường, chọn lựa nghề học phù hợp.

Hệ thống giáo dục trước đây

Sơ đồ hệ thống giáo dục quốc dân trước đây với các hệ trung cấp, cao đẳng được phân chia quản lỷ bởi hai bộ khác nhau

Sự hợp nhất và không còn phân biệt các dạng trường nghề và chuyên nghiệp

Đó là hai dạng trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề sẽ thống nhất duy nhất thành trường trung cấp. Không còn phân biệt giữa trường trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp nữa.

Hai dạng trường cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề cũng được hợp nhất duy nhất thành trường cao đẳng.

Hệ thống giáo  dục quốc dân mới

Hệ thống quản lý giáo dục mới với hệ Trung cấp, Cao đẳng được quản lý tập trung duy nhất bởi Bộ LĐ-TBXH 


Sự thay đổi trên là dựa theo Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ năm 2015. Và mới đây nhất trong phiên họp chính phủ tháng 8/2016, chính phủ đã thống nhất giao Bộ LĐ-TBXH là cơ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy với trình độ trung cấp cao đẳng, không còn phân biệt giữa học nghề và học chính quy như trước đây nữa. Các trường cao đẳng, trung cấp trước đây theo chương trình của Bộ Giáo dục & đào tạo cũng sẽ được chuyển về theo sự quản lý của Bộ LĐ-TBXH. Với sự chỉ đạo thống nhất - duy nhất từ Bộ LĐ-TBXH, các trường trung cấp - cao đẳng sẽ giống nhau về phương thức quản lý, tổ chức đào tạo.

Nguyễn Dũng

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc