Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn nam phong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thanh trì - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
13 March 20182018-03-13 13:37:05