Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần công trúc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hải châu - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống khó khăn

Ngày tiếp nhận
17 March 20182018-03-17 04:52:56