Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn quỳnh anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Sóc sơn - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Do chút về bản thân nên muốn đi học lại

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 3 20182018-03-28 18:30:08