Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Quốc Việt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Phú Yên

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Phú Yên - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Tuy Hòa - Phú Yên
Thông tin chia sẻ
Tôi rất muốn đi học, nhưng tôi không biết cách nào. Tôi chỉ hy vọng được học và có một nghề ổn định.

Ngày tiếp nhận
01 October 20182018-10-01 11:32:29