Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn bá nhàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: quận 6 -
Thông tin chia sẻ
siêng năng, chịu khó

Ngày tiếp nhận
28 November 20182018-11-28 08:51:47